Algemene Voorwaarden

Inhoud

Art 1: Definities

Art 2: Geldigheid van deze voorwaarden

Art 3: Aanbiedingen

Art 4: Afspraken

Art 5: Overeenkomst

Art 6: Algemene Voorwaarden van contractpartners en / of derden

Art 7: Intellectuele eigendomsrechten

Art 8: Leveringstermijnen

Art 9: Gedeeltelijke levering

Art 10: Prijzen

Art 11: Aanbetaling

Art 12: Annuleren

Art 13: Vervoer

Art 14: Aansprakelijkheid

Art 15: Garantie

Art 16: Materialen

Art 17: Verplichtingen van de opdrachtgever

Art 18: Reclame

Art 19: Meer en minderwerk

Art 20: Uitbesteding werk aan derden

Art 21: Wijziging van de opdracht

Art 22: Overmacht

Art 23: Eigendomsvoorbehoud

Art 24: Oplevering

Art 25: Wanprestatie en ontbinding

Art 26: Betaling

Art 27: Toepasselijk recht

Art 28: Geschillen

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Kozijnspecialisten opdracht geeft tot levering van goederen, diensten en/of werken;
 2. Kozijnspecialisten: Kozijnspecialisten en/of aan Kozijnspecialisten verbonden ondernemingen,

samenwerkingsverbanden en dergelijke.

 1. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Kozijnspecialisten.
 2. Schriftelijk: in deze Algemene Voorwaarden wordt het berichtenverkeer per email (1

stukken. Het berichtenverkeer per fax valt uitdrukkelijk niet onder Schriftelijke stukken.

 1. Elektronisch: onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per internet, doch met inachtneming van de daaromtrent door Kozijnspecialisten gestelde nadere voorwaarden.
 2. Offerte: het Schriftelijke aanbod van Kozijnspecialisten om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen, diensten en/of werken te leveren.
 3. Order: de opdracht tot Levering c.q. het accepteren van de Offerte van Kozijnspecialisten door de Opdrachtgever. De Order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van de Opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Opdrachtgever en Kozijnspecialisten, betreffende de Levering van goederen, diensten en/of werken.
 5. Levering: het één of meer goederen in bezit stellen van, respectievelijk het in de macht brengen van de Opdrachtgever en/of eventuele installatie en montage van deze goederen, dan wel de voltooiing van de dienstverlening of werken, onder welke titel dan ook gelijk gesteld aan Schriftelijke

1 Met email wordt uitdrukkelijk bedoeld de elektronisch ontvangen versie en niet de uitgeprinte variant daarvan.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Fix Constructions B.V., gevestigd te Wijchen h.o.d.n. Kozijnspecialisten hierna te noemen Kozijnspecialisten.

1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Kozijnspecialisten.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Kozijnspecialisten afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Mondelinge aanbiedingen door Kozijnspecialisten of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Kozijnspecialisten zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Kozijnspecialisten niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kozijnspecialisten binden de laatste niet, voor zover ze door Kozijnspecialisten niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kozijnspecialisten door zijn schriftelijke bevestiging.

5.2 Elke met Kozijnspecialisten aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Kozijnspecialisten van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Kozijnspecialisten zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Kozijnspecialisten zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Kozijnspecialisten bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Kozijnspecialisten niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6 Algemene Voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6.1 Kozijnspecialisten aanvaardt slechts de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde Algemene Voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Kozijnspecialisten onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die Algemene Voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6.3 Algemene Voorwaarden worden slechts door Kozijnspecialisten aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7.1 Op alle door Kozijnspecialisten verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Kozijnspecialisten zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Kozijnspecialisten zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Kozijnspecialisten zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Leveringstermijnen.

8.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Kozijnspecialisten schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Kozijnspecialisten zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

8.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 10 Prijzen.

 1. 1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 2. 2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

10.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 Aanbetaling.

Kozijnspecialisten is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Kozijnspecialisten de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 12 Annuleren.

12.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kozijnspecialisten reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-, of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Kozijnspecialisten gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Kozijnspecialisten als schadeloosstelling

verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Kozijnspecialisten te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

12.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kozijnspecialisten zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Kozijnspecialisten aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

14.1 Kozijnspecialisten is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 7. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

14.2 Kozijnspecialisten is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Kozijnspecialisten of van hen, die door Kozijnspecialisten te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

14.3 Kozijnspecialisten zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

14.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van

nalatigheden aan de zijde van Kozijnspecialisten.

Artikel 15 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 16 Materialen.

16.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

16.2 Goederen die Kozijnspecialisten tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

15.3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kozijnspecialisten doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17 Verplichtingen van de opdrachtgever.

17.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Kozijnspecialisten tijdig kan beschikken;

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Kozijnspecialisten;
 2. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
 3. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
 4. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

17.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

17.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

17.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Kozijnspecialisten voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18 Reclame.

18.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kozijnspecialisten terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Kozijnspecialisten wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is

geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18.2 Kozijnspecialisten dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18.3 Indien de reclame naar het oordeel van Kozijnspecialisten juist is, zal Kozijnspecialisten hetzij een billijke

schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 19 Meer en minderwerk.

19.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

19.2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

19.3 Door Kozijnspecialisten te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 20 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Kozijnspecialisten om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Kozijnspecialisten gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 21 Wijziging van de opdracht.

21.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

21.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kozijnspecialisten ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

21.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Kozijnspecialisten buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 22 Overmacht.

22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kozijnspecialisten of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kozijnspecialisten, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kozijnspecialisten, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kozijnspecialisten overmacht op, die hem ontheffen van zijn

verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22.2 Kozijnspecialisten is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

23.1 Zolang Kozijnspecialisten geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kozijnspecialisten.

23.2 Kozijnspecialisten heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Oplevering.

24.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kozijnspecialisten dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.

24.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Kozijnspecialisten niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kozijnspecialisten ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Kozijnspecialisten heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25.3 Kozijnspecialisten is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Kozijnspecialisten reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Kozijnspecialisten op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26 Betaling.

26.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 5 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26.2 Kozijnspecialisten is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

26.3 Kozijnspecialisten is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II danwel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen

worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Kozijnspecialisten zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Kozijnspecialisten gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 28 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kozijnspecialisten, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.